جمعیت ایران به حدود نود میلیون نفر رسید

جمعیت ایران به حدود نود میلیون نفر رسید

کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل در جدیدترین گزارش خود جمعیت ایران را ۸۹ میلیون نفر برآورد کرد و از رشد ۰.۷۱ درصدی جمعیت ایران در این سال خبر داد که کمتر از متوسط جهانی بوده است.