با تشکیل گروه های مردمی   از سقط ۴۰۰۰ جنین سالم جلوگیری کردیم
وزیر بهداشت:

با تشکیل گروه های مردمی از سقط ۴۰۰۰ جنین سالم جلوگیری کردیم

وزیر بهداشت گفت: جلوگیری از سقط جنین‌ یکی از موضوعات بسیار مهم و مورد توجه وزارت بهداشت است ‌که ‌این راستا گروه‌های مردمی نفس در تمامی استان‌ها راه‌اندازی شده و تاکنون از سقط ۴۰۰۰ جنین سالم جلوگیری شده است.