استاندار گیلان در جشنواره استانی شهید رجایی اظهار داشت؛ مدیران با نوآوری، چالش ها را به فرصت تبدیل کنند/بر توسعه دولت الکترونیک، تأکید دارم/پیچیدگی های اداری درجهت گشایش امور مردم، رفع شوند/ بهره‌گیری از ظرفیت نسل جوان و بانوان استمرار یابد/ نادیده گرفتن تلاش های دولت و خدمتگزاران، موجب خسارت به مردم است

استاندار گیلان در جشنواره استانی شهید رجایی اظهار داشت؛ مدیران با نوآوری، چالش ها را به فرصت تبدیل کنند/بر توسعه دولت الکترونیک، تأکید دارم/پیچیدگی های اداری درجهت گشایش امور مردم، رفع شوند/ بهره‌گیری از ظرفیت نسل جوان و بانوان استمرار یابد/ نادیده گرفتن تلاش های دولت و خدمتگزاران، موجب خسارت به مردم است

جارستان: نماینده عالی دولت در گیلان با تأکید بر لزوم اهتمام مدیران برای تبدیل چالش ها به فرصت با ابتکار و نوآوری و نیز توسعه بیش از پیش دولت الکترونیک، استمرار بهره‌گیری از ظرفیت نسل جوان و بانوان را موضوعی مهم خواند و گفت: لازم است چالش ها و پیچیدگی های اداری در جهت گشایش