سخنگوی هیئت منصفه خبر داد؛ تشکیل نخستین دادگاه جرایم سیاسی با حضور هیات منصفه

سخنگوی هیئت منصفه خبر داد؛ تشکیل نخستین دادگاه جرایم سیاسی با حضور هیات منصفه

جارستان به نقل از ایسنا؛ سخنگوی هیئت منصفه جرائم مطبوعاتی و سیاسی گفت: نخستین پرونده جرایم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران در روز یکشنبه ۲۰ مهرماه در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیئت قضایی به ریاست قاضی محمدی کشکولی و با حضور هیئت منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد.