قیمت طلا، سکه و ارز در بازار رشت (۹ آذر)

قیمت طلا، سکه و ارز در بازار رشت (۹ آذر)

جارستان: قیمت طلا و سکه و دلار امروز ۹ آذر ۱۴۰۲ در بازار رشت به شرح زیر است: دلار: ۵۰ هزار و ۶۳۰ تومان یورو: ۵۵ هزار و ۶۳۰ تومان تمام سکه: ۲۹ میلیون و ۵۵۵ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی: ۱۵ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان ربع سکه بهار آزادی: ۱۰ میلیون و

قیمت طلا، سکه و ارز در بازار رشت (۸ آذر)

قیمت طلا، سکه و ارز در بازار رشت (۸ آذر)

قیمت طلا و سکه و دلار امروز ۸ آذر ۱۴۰۲ در بازار رشت به شرح زیر است: دلار: ۵۰ هزار و ۲۶۰ تومان یورو: ۵۵ هزار و ۱۰۰ تومان تمام سکه: ۲۹ میلیون و ۲۴۵ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی: ۱۵ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان ربع سکه بهار آزادی: ۱۰ میلیون و ۳۹۰

قیمت طلا و سکه و ارز در بازار رشت؛  امروز«۷آذر»

قیمت طلا و سکه و ارز در بازار رشت؛ امروز«۷آذر»

پایگاه خبری جارستان: قیمت طلا و سکه و دلار امروز ۷ آذر ۱۴۰۲ در بازار رشت به شرح زیر است: دلار: ۵۰ هزار و ۴۱۰ تومان یورو: ۵۵ هزار و ۱۵۰ تومان تمام سکه: ۲۹ میلیون و ۹۹ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی: ۱۵ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان ربع سکه بهار آزادی: ۱۰ میلیون

قیمت طلا، سکه و ارز در بازار رشت (۶ آذر)

قیمت طلا، سکه و ارز در بازار رشت (۶ آذر)

پایگاه خبری جارستان: قیمت طلا و سکه و دلار امروز ۶ آذر ۱۴٠۲ در بازار رشت به شرح زیر است: دلار: ۵۰ هزار و ۲۲۰ تومان یورو: ۵۵ هزار و ۶۸ تومان تمام سکه: ۲۹ میلیون و ۸ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی: ۱۵ میلیون و ۲۹۵ هزار تومان ربع سکه بهار آزادی: ۱۰ میلیون

قیمت طلا، سکه و ارز در بازار رشت (۵آذر)

قیمت طلا، سکه و ارز در بازار رشت (۵آذر)

پایگاه خبری جارستان /قیمت طلا و سکه و دلار امروز ۵ آذر ۱۴٠۲ در بازار رشت به شرح زیر است:   دلار: ۵۰ هزار و ۴۲۰ تومان یورو: ۵۵ هزار و ۲۱۰ تومان تمام سکه: ۲۹ میلیون و ۵۱ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی: ۱۵ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان ربع سکه بهار آزادی:

قیمت طلا، سکه و ارز در بازار رشت (۴ آذر)

قیمت طلا، سکه و ارز در بازار رشت (۴ آذر)

پایگاه خبری جارستان /قیمت طلا و سکه و دلار امروز ۴آذر ۱۴٠۲در بازار رشت به شرح زیر است: دلار: ۵۰ هزار و ۵۰۰ تومان یورو: ۵۵ هزار و ۲۹۰ تومان تمام سکه: ۲۹ میلیون و ۱۳ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی: ۱۵ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان ربع سکه بهار آزادی: ۱۰ میلیون و

قیمت طلا و سکه و دلار امروز ۱آذر ۱۴۰۲در بازار رشت به شرح زیر است:   دلار: ۵۰هزار و ۲۵۰ تومان یورو: ۵۴ هزار و ۸۳۰ تومان تمام سکه: ۲۸ میلیون و ۹۴۶ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی: ۱۵ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان ربع سکه بهار آزادی: ۱۰ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان

قیمت طلا، سکه و ارز در بازار رشت (۳۰ آبان)

قیمت طلا، سکه و ارز در بازار رشت (۳۰ آبان)

پایگاه خبری جارستان /قیمت طلا و سکه و دلار امروز ۳٠ آبان ۱۴٠۲ در بازار رشت به شرح زیر است: دلار: ۵۰ هزار و ۴۵۰ تومان یورو: ۵۵ هزار و ۳۰۰ تومان تمام سکه: ۲۸ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی: ۱۵ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان ربع سکه بهار آزادی: ۱۰

قیمت طلا، سکه و ارز در بازار رشت(۲۹ آبان)

قیمت طلا، سکه و ارز در بازار رشت(۲۹ آبان)

پایگاه خبری جارستان /قیمت طلا و سکه و دلار امروز ۲۹آبان ۱۴٠۲ در بازار رشت به شرح زیر است: دلار: ۵۰ هزار و ۱۰۰ تومان یورو: ۵۴ هزار و ۷۴۰ تومان تمام سکه: ۲۸ میلیون و ۸۰۷ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی: ۱۵ میلیون و ۱۱۰ هزار تومان ربع سکه بهار آزادی: ۱۰ میلیون

قیمت طلا، سکه و ارز در بازار رشت (۲۸ آبان)

قیمت طلا، سکه و ارز در بازار رشت (۲۸ آبان)

پایگاه خبری جارستان /قیمت طلا و سکه و دلار امروز ۲۸ آبان ۱۴۰۲ در بازار رشت به شرح زیر است:   دلار: ۵۰ هزار و ۶۰۰ تومان   یورو: ۵۵ هزار و ۲۴۰ تومان   تمام سکه: ۲۹ میلیون و ۱۰۶ هزار تومان   نیم سکه بهار آزادی: ۱۵ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان  

قیمت طلا، سکه و ارز در بازار رشت (۲۷ آبان)

قیمت طلا، سکه و ارز در بازار رشت (۲۷ آبان)

پایگاه خبری جارستان /قیمت طلا و سکه و دلار امروز ۲۷ آبان ۱۴۰۲ در بازار رشت به شرح زیر است:   دلار: ۵۰ هزار و ۶۰۰ تومان   یورو: ۵۵ هزار و ۲۴۰ تومان   تمام سکه: ۲۹ میلیون و ۱۵۶ هزار تومان   نیم سکه بهار آزادی: ۱۵ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان  

قیمت طلا، سکه و ارز در بازار رشت (۲۵ آبان)

قیمت طلا، سکه و ارز در بازار رشت (۲۵ آبان)

پایگاه خبری جارستان /قیمت طلا و سکه و دلار امروز ۲۵ آبان ۱۴۰۲ در بازار رشت به شرح زیر است:   دلار: ۵۰ هزار و ۸۸۰ تومان   یورو: ۵۵ هزار و ۱۲۰ تومان   تمام سکه: ۲۹ میلیون و ۱۴۸ هزار تومان   نیم سکه بهار آزادی: ۱۵ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان  

قیمت طلا، سکه و ارز در بازار رشت (۲۴ آبان)

قیمت طلا، سکه و ارز در بازار رشت (۲۴ آبان)

پایگاه خبری جارستان /قیمت طلا و سکه و دلار امروز ۲۴ آبان ۱۴۰۲ در بازار رشت به شرح زیر است:   دلار: ۵۱ هزار و ۷۰ تومان   یورو: ۵۵ هزار و ۵۷۰ تومان   تمام سکه: ۲۹ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان   نیم سکه بهار آزادی: ۱۵ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان  

قیمت طلا، سکه و ارز در بازار رشت (۲۳ آبان)

قیمت طلا، سکه و ارز در بازار رشت (۲۳ آبان)

پایگاه خبری جارستان /قیمت طلا و سکه و دلار امروز ۲۳ آبان ۱۴٠۲ در بازار رشت به شرح زیر است:   دلار: ۵۱ هزار تومان   یورو: ۵۴ هزار و ۵۷۰ تومان   تمام سکه: ۲۹ میلیون و ۴۹ هزار تومان   نیم سکه بهار آزادی: ۱۵ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان   ربع سکه

قیمت طلا، سکه و ارز در بازار رشت (۲۱ آبان)

قیمت طلا، سکه و ارز در بازار رشت (۲۱ آبان)

پایگاه خبری جارستان /قیمت طلا و سکه و دلار امروز ۲۱ آبان ۱۴۰۲ در بازار رشت به شرح زیر است:   دلار: ۵۱ هزار و ۴۵۰ تومان   یورو: ۵۵ هزار و ۱۳۰ تومان   تمام سکه: ۲۹ میلیون و ۱۶۲ هزار تومان   نیم سکه بهار آزادی: ۱۵ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان  

♦قیمت طلا، سکه و ارز در بازار رشت امروز ۲۳ اسفند ۱۴۰۱

♦قیمت طلا، سکه و ارز در بازار رشت امروز ۲۳ اسفند ۱۴۰۱

جارستان/اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:   تمام سکه بهار آزادی ۲۸ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان   تمام سکه طرح قدیم ۲۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان   نیم سکه بهار آزادی ۱۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان   ربع سکه بهار آزادی ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان   هر گرم طلای