⚠️ توصیه های امام خمینی به «سربازان گمنام»  🖊 یادداشتی از حسن پویا

⚠️ توصیه های امام خمینی به «سربازان گمنام» 🖊 یادداشتی از حسن پویا

✳️ امام خمینی فقیه خودساخته و سالک إلی الله بود که پا در عرصه سیاست و اجتماع نهاد و با احساس مسئولیت اجتماعی، گام در راهی بلند و پرفراز و نشیب که کمتر شخصیتی در این جایگاه، دست به چنین کاری سترگ و پرمخاطره زده است، گذاشت.   ✳️ امام خمینی گرچه از ساحت های