تغییر بافت هویتی و مسکونی شهر رشت

تاریخ انتشار : چهارشنبه 4 اسفند 1400 - 18:50

جارستان:طی سالهای اخیر همراه با افزایش آپارتمان سازی شاهد تغییر بافت سنتی رشت هستیم که همواره به عنوان شهری با معماری خزری و خانه‌های شیروانی شناخته می‌شد.

بافتهای قدیمی شهرها به خصوص در دهه های اخیر، به دلیل فقدان دیدگاههای روشن در خصوص اهداف، سیاستها و راهکارهای اجرایی در بحث مدیریت، پیامدهای ناگواری را به دنبال داشته‌اند. بافتهای تاریخی لزوما در شکل بناهای تاریخی معنا نمی‌شوند، بلکه انعکاس دهنده آداب و رسوم و فرهنگ شفاهی و به عبارتی میراث معنوی شهرها هستند.

گسست یا تخریب چنین بافتهایی به حافظه تاریخی شهروندان صدمه میزند و سبب کاهش تعلق هویتی افراد نسبت به شهر خواهد شد به گفته کارشناسان ما حق نداریم به بناها و بافتهای تاریخی دست درازی کنیم؛ آنها به ما تعلق ندارند. بخشی از آنها به کسانی تعلق دارد که برپایشان داشتند، و بخشی از آن نیز مربوط به نسلهایی است که بعد از ما خواهند آمد.