سرای تجاری ایرانیان در آستراخان روسیه متعلق به اتاق بازرگانی ایران است
توضیحات روابط عمومی اتاق بازرگانی استان گیلان در ارتباط با انتشار یک خبر ؛

سرای تجاری ایرانیان در آستراخان روسیه متعلق به اتاق بازرگانی ایران است

کلیه دارایی ها و اموال اتاق بازرگانی همانند همه وزارتخانه های دولتی و سازمان های عمومی در سراسر ایران بنام اتاق ایران است نه استان و شهرستان .