تاریخ انتشار : چهارشنبه 16 خرداد 1403 - 12:15
کد خبر : 127609

بیانیه سیدمحمد خاتمی درباره انتخابات و مردم سالاری؛

نامزد مورد نظر باید در باور و عمل ملتزم به اصلاحات باشد

نامزد مورد نظر باید در باور و عمل ملتزم به اصلاحات باشد
سید محمد خاتمی رئیس، جمهور سابق کشورمان و رهبر معنوی جبهه اصلاحات در باره انتخابات آتی ریاست جمهوری و نحوه شرکت جبهه اصلاحات در انتخابات و همچنین شرایط مد نظر برای نامزد مورد تأیید اصلاح طلبان بیانیه ای را منتشر نمود

جارستان: سید محمد خاتمی رئیس، جمهور سابق کشورمان و رهبر معنوی جبهه اصلاحات در باره انتخابات آتی ریاست جمهوری و نحوه شرکت جبهه اصلاحات در انتخابات و همچنین شرایط مد نظر برای نامزد مورد تأیید اصلاح طلبان بیانیه ای را منتشر نمود:

 

بسم الله الرحمن الرحیم

بارها گفته‌ام و باز هم می گویم که استقرار سامان “مردم سالاری” که خواست دیرینه‌ی ملت ایران و گشاینده راه به سوی آینده‌ی بهتر است با انتخابات و از راه آن میسر است؛ در صورتیکه انتخابات سالم و رقابتی باشد و انتخاب کننده مردم باشند نه حاکمان. و ما تا رسیدن به انتخاباتی معیار فاصله داریم.

ولی با توجه به اوضاع و احوال درونی و بیرونی و پیرامونی چه بسا شرکت در انتخابات موجه باشد ولو اینکه شرایط انتخابات کاملا مطلوب وجود نداشته باشد.

اﯾﻦ ﺑﻨﺪه‌ی ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ که ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر ﻣـﺮدم و ﺑـﺎ ﻣـﺮدم ﺑود و ﺧﯿﺮ و ﺻﻼح آﻧﺎن را خواست، ضمن تایید راﻫﺒﺮد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺟﺒﻬﻪ اﺻﻼﺣﺎت، اگر پیشنهاد جبهه محقق شود در انتخابات شرکت می کنم.

درباره‌ی نامزد مورد نظر ﺿﻤﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺑﺮﺧﻮرداری وی از ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎم، ﺑﻪ وﯾﮋه راﺳﺘﮕﻮﯾﯽ، ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ، ﭘﺎﮐﺪﺳﺘﯽ و ﻋﺰم و ﺗﻮان ﺧﺪﻣﺖ صادقانه ﺑﻪ ملت، ﺑﯿﺎن ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ را مفید ﻣﯽ داﻧﻢ:

۱- نامزد مورد نظر باید در باور و عمل ملتزم به اصلاحات و تحول و تلاشگر در جهت اصلاح در همه عرصه‌های ساختاری و رویکردی باشد.

در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ از زﻣﺎن ﮔﺮﭼﻪ ﺗﺤﻮل اﺳﺎﺳﯽ دور از دﺳﺘﺮس و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی آن ﺑﺎ دﺷﻮاری‌ﻫﺎی فراوان روﺑﺮو اﺳﺖ، وﻟﯽ ﻧﻔﺲ ﺑﺎور ﺑﻪ تحول و اﺻﻼح ﺳﺒﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺜﺒﺖ و سازنده ﺑﺎ ارﮐﺎن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺮدم و بکارگیری همه امکانات و ظرفیت هائی که در اختیار دارد، که چندان هم زیاد نیست، در جهت تحول مثبت در همه عرصه های اقتصادی، سیاسی، علمی و فرهنگی گام بردارد و اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮدی ﺗﺪرﯾﺠﯽ اوﺿﺎع را ﺑﯿﺸﺘﺮ و نگرانی‌ها از ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن ﺷﺮاﯾﻂ را کمتر کند.

۲- ﻓﻬﻢ درﺳﺖ ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت زﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن و بخش متوسط و پایین جامعه بخصوص بخش های کمتر برخوردار از یکسو و جلوگیری از افول سرمایه های اقتصادی، اجتماعی و انسانی که متاسفانه روز بروز تضعیف شده است و تلاش پیگیر برای بهبود زندگی و معیشت مردم با رویکرد اقتصادی مطلوب در جهت توسعه همه جانبه و پایدار همراه با عدالت از سوی دیگر، دارای اولویتی اجتناب ناپذیر است.

۳- درد ﺑﺰرگ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺿﻌﻒ ﺧﺮدورزی در ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ و ﺳﻮء ﺗﺪﺑﯿﺮ در مواجهه با ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﺑﺤﺮان ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و ﭘﯿﺶ رو اﺳﺖ.

ﻧﺎﻣﺰد ﻣﻮردﻧﻈر ﺑﺎﯾﺪ زمینه‌ی ﺧﺮدورزی و ﺗﻮﻗﻒ ﺑﯽ‌ﺧﺮدی را در ﻫﻤﻪ اﻣﻮر و ﺳﻄﻮح بخصوص ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﻮان ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ، عالمانه و ﺣﺮﻓﻪ ای ﮐﺸﻮر و اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﺧﺮد ﺟﻤﻌﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد.

و از ﺟﻤﻠﻪ اهتمام ﺑﻪ روﯾﮑﺮد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻤﯽ در همه عرصه های حکمرانی و نیز اﻗﺪام ﺑﺮای رﻓﻊ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ و برخورداری کشور از امکانات بین المللی در جهت توسعه همه جانبه کشور از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻋﻘﻼﻧﯽ، ﻓﻌﺎل و ﻣﺘﻮازن و ارﺗﻘﺎء ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﺮان و ﻣﻨﺰﻟﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ و  اﺳﺘﻔﺎده بهینه از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ راهبردی و ﺗﻮان ﺗﺎرﯾﺨﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان و اﯾﺮانی در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ مقتضای خردورزی است.

 

اﻣﯿﺪوارم ﻫﻤﮕﺎن و ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺴﺌﻮﻻن و دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران اﻣﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎ درک ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺣﺴﺎس ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮر و ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮه و ژرفای ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻣﺮدم، زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎی مختلف ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺎﻣﺰد ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد را در ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ. انشاءالله.

 

ﺳید محمد خاتمی

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 1 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۱
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

ابوالفضل چهارشنبه , ۱۶ خرداد ۱۴۰۳ - ۲۳:۱۲

به عنوان یک دانشجو صرفا نظرم را درباره‌ی بیانیه آقای خاتمی عرض میکنم.
در ابتدا بگم که ایشون رئیس جمهور سابق نبودند و اسبق بودند و نام بردن ایشان به عنوان رهبر معنوی خود باعث ایجاد فضای دو قطبی در کشور میشود که باید از آن پرهیز کرد.
در اینکه راهبرد انتخاب شما بر مبنای اصلاحات هست حرفی ندارم و جز این از شما انتظار نمیرفت اما اینکه می گویید اگر پیشنهاد جبهه محقق شود در انتخابات شرکت میکنم حرفی کاملا اشتباه و مغایر با اهداف انقلاب و اسلام و سخنان امام راحل است.
در بخشی از متن اشاره کردید که نامزد مورد نظر باید از همه ی امکانات و ظرفیت ها که چندان هم زیاد نیست استفاده کند! من از شما میپرسم دقیقا منظورتان از امکانات و ظرفیت ها چیست که مقام ریاست جمهوری از آنها بی بهره است و یا شاید دارید این ها را بهانه می کنید تا عقب ماندگی ها و ضعف های دولت های پیشین حامی خود را توجیه کنید.
سخن از افول سرمایه های اقتصادی و انسانی و غیره میزنید، لطفا با آمار و ارقام و سند و مدرک صحبت کنید تا به شما نشان دهم این افول ها به چه علتی و در چه زمان هایی رخ داده.
خداروشکر در شیوه حکمرانی این مملکت تا کنون مشکلی نبوده و از این به بعد هم نخواهد بود و اقتدار روز افزون ملی و جهانی ما حاکی از این مورد است، ضعف ما در مدیریت کشور به دست افرادی است که از مبانی انقلاب و اسلام فاصله گرفته و در صدد توسعه ایران به واسطه‌ی تکیه کردن و وابستگی به سایر کشور ها هستند.
در سیاست خارجی نیز با ملاک های شما موافقم، همانطور که شهید زنده نام، دکتر امیرعبداللهیان در این عرصه به خوبی گام نهاد و باعث افزایش اقتدار مردم ایران در جهان شد. انشاءالله که وزیر امور خارجه جدید نیز پیرو راه ایشان باشد.
در اینکه در انتخابات باید از هر جریانی نمایندگانی حضور داشته باشند شکی نیست اما باید به مسئله توجه نمایند که هر نماینده ای را با این استدلال وارد عرصه ی مقدس انتخابات ریاست جمهوری نکنند و از صحت و سلامت و واجد شرایط بودن وی اطمینان حاصل فرمایند.
با سپاس از توجه شما