اجتماعی » اخبار » سرتیتر اخبار
کد خبر : 7380
پنجشنبه - ۲۹ مهر ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۲

شخصیت اجتماعی؛ بیانگر رشد صحیح و طبیعی روانی فرد

شخصیت اجتماعی؛ بیانگر رشد صحیح و طبیعی روانی فرد

جارستان-کارشناس ارشد روانشناسی با بیان اینکه شخصیت اجتماعی بیان کننده رشد صحیح و طبیعی روانی افراد است، گفت: فعالیت حرکتی عموماً فرصت پُرباری برای خود شکوفایی فرد فراهم می آورد.

ساره آذر نیور با اشاره به تاثیر ورزش بر شخصیت، اظهار کرد: شخصیت اجتماعی بیان کننده رشد صحیح و طبیعی روانی افراد است.

این کارشناس ارشد روانشناسی افزود:چنانچه تربیت بدنی در یک جامعه مطابق با اصول این علم در نظر باشد، افراد ورزشکار را از فردگرایی و خودمحوری خارج کرده و رشد روحیات طبیعی را در فرد بهبود می بخشد که در نتیجه شکوفا شدن این استعداد، فرد با سایر افراد اجتماع آسانتر ارتباط برقرار کرده و در کنار آنها زندگی می کند.

وی ادامه داد:جرج کلی از روانشناسان معروف، «شخصیت را روش و شیوه خاص هر فردی در جستجو برای پیدا کردن و تفسیر معنای زندگی تعریف می کند».مطالعات انجام یافته نشان می دهد که ورزشکاران و قهرمانان، با شهامت و فداکار هستند و بر اراده خود تسلط دارند.

آذر نیور با بیان اینکه بازی و ورزش پیوند تنگاتنگی با رشد و تکامل شخصیت کودک دارند و آن را به مرحله نضج و آگاهی اجتماعی می رساند، تصریح کرد: پژوهشگران تحقیقات فراوانی پیرامون نقش بازی وگیم ها در اجتماعی شدن و همچنین درباره این مسأله به انجام رسانده اند که چگونه فعالیت های بدنی، روی هم رفته در تکوین تصویر روشنی از بدن در ذهن کودک، که به تصویر بدن معروف است، تأثیر می گذارد.تصویری که مفهوم خود بدنی و در نتیجه مفهوم خود پنداره بر پایه آن استوار است و نخستین خشت بنای شخصیت افراد به شمار می آید.

وی افزود: فعالیت حرکتی عموماً فرصت پُرباری برای خود شکوفایی فرد فراهم می آورد، یادآور شد:افراد در ضمن پرداختن به فعالیت بدنی، تجربه های پیروزی و شکست  را از سر می گذرانند و این تجربه ها در گسترش تصورات آنان و پیوند دادن مفاهیم و اهداف و چشم انداز های وی با واقعیت خویش تأثیر می گذارد و ادراک واقع بینانه و غیرمبالغه آمیز او از حدود و توانایی های جسمش را افزایش می دهد که این خود، شخصیت اجتماعی او را نضج می دهد و به وی اعتماد به نفس می بخشد و باعث دور شدنش از خصلت هایی چون خود شیفتگی و غرور می شود بی آنکه از ارزش او چه در برابر خودش چه در برابر دیگران  چیزی بکاهد.

مسئول کمیته روانشناسی هیات پزشکی ورزشی استان گیلان گفت:دیدگاهی نیز اعتقاد دارد که ورزش به عنوان واسطه و عامل ارتباط بین فرد با خودش یا دیگران است. این شناخت چند جنبه ای می تواند در سازگاری های اجتماعی و شخصیت دخیل باشد.

وی یادآور شد:درباره ارتباط ورزش با صفات شخصیتی، آیزنک با گردآوری لیست مهمی از نتایج تحقیقات ورزش و شخصیت بیان کرد که سه زمینه خوب از شخصیت در رابطه با ورزش از قبیل برون گرایی، روان رنجوری و سایکوتیسم وجود دارد و برخی از صفات، حالات و خلق و خوی ارتباط خوبی با رفتار ورزشی دارند. وی می گوید: «تغییرات ناشی از ورزش در شخصیت به تدریج و آهسته و پس از سالها روی می دهد، زیرا ورزش اعمال سیستم عصبی سمپاتیک، انتظارات و ارزش ها را تغییر می دهد».

ایسنا گیلان