جارستان: با حضور دکتر فرید بصیری مقدم و به همت بازرسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان این شهرستان، در بازدید از شیرینی فروشی ها، ضمن بررسی وضعیت رعایت پروتکل های بهداشتی مقدار ۳۸۰ لیتر روغن سوخته جمع آوری ومعدوم شد.