جارستان: نتایج نهایی انتخابات هیات مدیره خانه مطبوعات گیلان؛

به گزارش خبرنگارجارستان امروزشنبه بابرگزاری انتخابات و گزارش مجمع عمومی توسط هیات مدیره افراد زیر به مدت سه سال بعنوان اعضا هیات مدیره خانه مطبوعات گیلان ازسوی اعضا خانه مطبوعات انتخاب شدند؛
مدیران مسئول:
ابراهیم بهمنی جلالی _ میلاد ابراهیمی

خبرنگار ان :
سینا هوشمند گورابی – بابک محب پور – اسماعیل بلالایی

نمایندگی خبرگزاری : ابراهیم افشاری

نمایندگی روزنامه سراسری : حسن شکری

بازرسان :
حسن غلامپور – رضا اسدی