جارستان -سرویس سیاسی: با انتصاب روزبهان به عنوان مدیر عامل جدید منطقه آزاد انزلی بعد از مسرور در سال گذشته، حلقه مدیریتی دوستان وی در مجموعه منطقه آزادانزلی کاملتر شد تا تکمیل پازل آقای خاص در این حوزه، از کانال تهران همچنان ادامه داشته باشد.

به گزارش جارستان؛ روزبهان پس از انتصاب خود بعنوان مدیر عامل جدید سازمان منطقه آزاد،سیدحجت مهدوی را که سابقه فعالیت درمنطقه آزاد نداشت شاید تنها به سبب نسبت فامیلی بعنوان معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد منصوب کرد. 

برپایه این گزارش این تغییرات که بر پایه شعارهای دولت ، قاعدتا باید بنا بر شایستگی و کارآمدی بیشتر مدیران جدید انجام می شد، در همان اوایل کاری روزبهان، چیزی خلاف این مسأله را اثبات کرد. ونسبت های فامیلی را جایگزین شایسته سالاری نمود.

 در حالی یکی دیگر از بهانه های انتصاب روزبهان برای برکناری مدیران پیشین مناطق آزاد و نصب دوستان خود، عدم سابقه آنها و نداشتن تجربه کافی برای اداره مناطق تحت مدیریتشان بود که سوابق کاری روزبهان هم چیزی غیر از این را نشان نمی دهد، به ویژه آنکه مدیریت مناطق آزاد تجاری با گردش مالی سرسام آور قاعدتا به مدیران اقتصادی کارکشته نیاز دارد. وروزبهان بر ریاست سازمان چای ومعاون برنامه ریزی استانداری گلستان را درکارنامه فعالیت خود ثبت نموده است .

اگرچه مناطق ازاد درکشور به عنوان نبض اقتصادکشور وشاهراه ارتباطی باکشورهای همسایه تلقی می گردد واین نشان ازاهمیت انتصاب مدیران باسابقه و تحصیلات مرتبط را یاداور می شود اما درچندسال اخیر این مهم درانتصابات باجایگزینی افرادی که تنها به یمن ارتباطات خاص توانستند برنگین اقتصادگیلان تکیه زنند وشاید همین عدم آشنایی و ناتوانی دراداره منطقه آزادمتناسب با سیاستهای دبیرخانه و اهمیت استراتژیک منطقه آزاد انزلی منجربه تغییر زودهنگام روزبهان گردید.

بنابراین گزارش شنیده می شود تیم قبلی مدیر یت منطقه آزاد انزلی بالابی گری و فشاردرخواست انتصاب فردی برای سازمان منطقه آزاد را دارندتا بتوانند مجددا اداره منطقه آزاد انزلی را بصورت گعده ای وفامیلی بدست گیرند.

همچنین زمزمه های بسیاری درمنطقه آزاد از انتصاب قریب الوقوع اوسط مقدم معاون عمرانی استانداری گیلان بعنوان مدیرعامل جدید سازمان درروزیکشنبه با چراغ سبز نوبخت معاون گیلانی ریس جمهور حکایت دارد.

بدون شک، نداشتن تخصص و تجربه لازم از یک سو و باند بازی ها و گروه گرایی ها از سوی دیگر، می تواند بیش از پیش، محمل مناسبی را برای حیف و میل این ثروت هنگفت ملی را فراهم آورد.

بر این مبنا اگر بر فرض، مدیریت این افراد را در مأموریت های پیشینشان قابل قبول بدانیم نمی توان ارتباطی بین مدیریت یک منطقه آزاد تجاری با مسئولیت های گذشته آنان که اساسا از جنس مسائل دیگر است و حتی تحصیلات آنها مرتبط یافت.

به هر روری رسالت رسانه ای ایجاب می کندتااین نکته مهم ازسوی رییس سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور درتثبیت مدیریت منطقه آزاد انزلی واستان موردبررسی قرارگیرد که آن رفتن و این آمدن برای چه بود. تا با توجه به عمرچندماهه باقی مانده دولت هزینه این انتصابات به اعتبارایشان ثبت نگردد.