جارستان: عصر روز پنجم بهمن ماه ریاست بهزیستی شهرستان رشت محمد نوروزی از مرکز توانبخشی و نگهداری کم توانان ذهنی فومنات رشت و سهیلا پورحبیبی ریاست بهزیستی شهرستان فومن از مرکز نگهداری سالمندان میلاد نور فومن به صورت سرزده جهت بررسی وضعیت موجود بازدید کردند

روسای بهزیستی شهرستان ضمن بازدید از فضای داخلی ساختمان با توجه به برودت هوا و رعایت پروتکل های بهداشتی به بررسی وضعیت وسایل گرمایشی ، بهداشتی ، ایمنی و مواد غذایی مرکز پرداختند.

بازدید شبانه و سرزده روسای بهزیستی شهرستان های رشت و فومن از مراکز نگهداری
بازدید شبانه و سرزده روسای بهزیستی شهرستان های رشت و فومن از مراکز نگهداری
بازدید شبانه و سرزده روسای بهزیستی شهرستان های رشت و فومن از مراکز نگهداری
بازدید شبانه و سرزده روسای بهزیستی شهرستان های رشت و فومن از مراکز نگهداری
بازدید شبانه و سرزده روسای بهزیستی شهرستان های رشت و فومن از مراکز نگهداری
بازدید شبانه و سرزده روسای بهزیستی شهرستان های رشت و فومن از مراکز نگهداری
بازدید شبانه و سرزده روسای بهزیستی شهرستان های رشت و فومن از مراکز نگهداری
بازدید شبانه و سرزده روسای بهزیستی شهرستان های رشت و فومن از مراکز نگهداری
بازدید شبانه و سرزده روسای بهزیستی شهرستان های رشت و فومن از مراکز نگهداری
بازدید شبانه و سرزده روسای بهزیستی شهرستان های رشت و فومن از مراکز نگهداری
بازدید شبانه و سرزده روسای بهزیستی شهرستان های رشت و فومن از مراکز نگهداری
بازدید شبانه و سرزده روسای بهزیستی شهرستان های رشت و فومن از مراکز نگهداری
بازدید شبانه و سرزده روسای بهزیستی شهرستان های رشت و فومن از مراکز نگهداری
بازدید شبانه و سرزده روسای بهزیستی شهرستان های رشت و فومن از مراکز نگهداری