جارستان به نقل از ایسنا؛ مدیرکل بهزیستی گیلان، با اشاره به اهمیت ارائه اطلاعات و اخبار روزانه استان به جامعه ناشنوایان و کم شنوایان، گفت: بخش خبری ساعت ۲۰ شبکه باران همراه با ترجمه زنده خبرها از هفته آینده به زبان اشاره پخش می شود.

حسین نحوی نژاد، از پخش بخش خبری صدا و سیمای مرکز گیلان با زبان اشاره برای ناشنوایان خبر داد و اظهار کرد: شرایطی فراهم شده تا یکی از بخش های اصلی خبر برای آگاهی بخشی و افزایش دانایی افراد ناشنوا و کم شنوا روزانه با زبان اشاره ارائه شود.

وی با اشاره به اهمیت ارائه اطلاعات و اخبار روزانه استان به جامعه ناشنوایان و کم شنوایان، افزود: افراد ناشنوا و کم شنوا حدود ۱۳ درصد جامعه معلولان استان گیلان را تشکیل می دهند.

مدیرکل بهزیستی گیلان، زبان اشاره را زبانی بین المللی برای رفع نیازهای کم شنوایان و ناشنوایان و ایجاد ارتباط بهینه و تاثیرگذار آنان با جامعه دانست و تصریح کرد: برای اجرای این برنامه سه نفر از کارشناسان اداره کل بهزیستی گیلان با خبر همکاری می کنند.

نحوی نژاد، با تاکید بر پیشگامی صدا و سیمای مرکز گیلان در پخش اخبار ناشنوایان در سال های گذشته، اضافه کرد: با افزایش تعامل و همکاری بهزیستی و صدا و سیمای مرکز گیلان، بخش خبری ساعت ۲۰ شبکه باران همراه با ترجمه زنده خبرها از هفته آینده به زبان اشاره پخش می شود.