جارستان به نقل از رکنا: مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، اظهار کرد: شورای نگهبان به یکی از مواد لایحه حذف چهار صفر از پول ملی ایراد گرفته بود بنابراین ما به منظور رفع این ایراد لایحه مذکور را در دستور کار کمیسیون قرار دادیم.

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره روند بررسی لایحه حذف چهار صفر از پول ملی اظهار کرد: شورای نگهبان به یکی از مواد لایحه حذف چهار صفر از پول ملی ایراد گرفته بود بنابراین ما به منظور رفع این ایراد لایحه مذکور را در دستور کار کمیسیون قرار دادیم.

وی افزود: به دلیل تقاضای حذف ماده مورد ایراد قرار گرفته توسط شورای نگهبان ما بررسی ایراد را از دستور کار کمیسیون اقتصادی خارج کردیم چرا که دیگر نمی‌توانستیم به اظهار نظری بپردازیم.

طغیانی بیان کرد: این لایحه بیش از حذف ماده مذکور به هیات رئیسه ارسال و در دستور کار صحن قرار داشت، اما به نظر می‌رسد که آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی بررسی این لایحه را از دستور کار صحن خارج کرده است بنابراین ما از سرنوشت این لایحه اطلاعی نداریم و از کمیسیون اقتصادی عبور کرده است و هیات رئیسه باید در این زمینه تصمیم بگیرد.