جارستان: کلیه دارندگان سهام عدالت که روش غیر مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده اند، سهام دار شرکت های سرمایه گذاری استانی تلقی خواهند شد.

هر فرد به اندازه دارایی خود در سهام عدالت، مالک بخشی از سهام شرکت سرمایه گذاری استانی است.