جارستان – بر اساس شنیده های موثق؛ انتخابات اعضای هیئت نظارت گیلان مجددا برگزار خواهد شد.

درحالیکه چندی پیش سه نفر از نمایندگان گیلان به عنوان اعضای هیئت نظارت بر انتخابات شهر و روستا در گیلان انتخاب شده بودند و این انتخاب مورد اعتراض تعدادی از نمایندگان قرار گرفته بود شنیده های موثق حاکی از آن است که سرانجام به دلیل رای به عدم تطابق زمانی و برگزاری پیش از موعد، این انتخابات باطل خواهد شد و باید مجددا انجام شود.

بر این اساس در صورت صحت این شنیده ها هنوز نمیتوان حسنی، افتخاری و جمالی را اعضای هیئت نظارت بر انتخابات شهر و روستای گیلان دانست.

به نظر می رسد اصرار برخی نمایندگان به برگزاری مجدد انتخابات، بدون محاسبه آرای احتمالی نبوده و شاید با برگزاری مجدد انتخابات لیست امید نتواند توفیق به دست آمده در مرحله اول را تکرار کند.