جارستان-بدون تردید انجام تعهدات عمومی شهروندان و به خصوص پرداخت عوارض و جریمه های احتمالی آرای صادره از کمیسیونهای ماده ١٠٠شهرداری وَیا سایر هزینه های مربوط به صدور پروانه یا پایان کار امری بدیهی بوده که از جنبه تکلیفی نیز برخوردار میباشد.

متاسفانه در چندسال اخیر و به دلیل رکود بازار ساخت و ساز و وضعیت اقتصادی عمومی بیش از گذشته تعداد بدهکاران شهرداری فزونی یافته و عملا تصور ورودی های مالی این نهاد خدمات رسانی را با چالش های جدی روبرو ساخته است.

در کلانشهر رشت نیز این موضوع ساری و جاری است صرفنظر ازمقادیر مختلف بدهی سازندگان و سایر شهروندان از حیث عوارض شغلی و…که حتما با پیگیری حقوقی شایسته و ضرورت هدفمند وصول مطالبات یا انجام تهاتر نظامند غیر سلیقه ای قابل رفع خواهد بود اما مسئله ای که اینروزها در بسیاری از معابر اصلی و حتی کوچه ها ی رشت به شدت خودنمایی میکند نصب بنر و پارچه نوشته های تذکر به مالکین و متصرفین املاک دارای بدهی به شهرداری بوده که قاعدتا چندان چشم نواز نمی باشد.

فارغ از کیفیت چاره جویی این اقدام و تحت فشار قراردادن مدیونین برای پرداخت دین خود و رسیدن شهرداری به حقوق حقه خویش،چیزی که نمیتوان از آن به سادگی گذشت شاید تحت الشعاع قراردادن کرامت انسانی و شخصیت برخی از شهروندان  ونیز ایجاد آثار روانی گاها برأی ساکنین غیرمسول این أماکن بعنوان عارضه و آفت این تدبیرمحسوب شود.چه آنکه شاید عده ای واقعا به دلیل مضیقه مالی توان پرداخت دین خود نداشته و حاضر به تهاتر در این خصوص باشند که به هردلیل موضوع  تاکنون  تبدیل به پروسه فرسایشی گردیده است.

img_5422

قطعا شهرداری در مقام یک نهاد خدمت رسانی عمومی فارغ از لزوم تولید درآمد و سایر اقدامات عمرانی و…در خصوص رفع عوارض روحی و خدای ناکرده اقدامات مخدوش کننده شرافت و کرامت انسانی رشتوندان نیز مسول خواهد بود.امری که جز با تدبیر و پرهیز از اقدامات تنش زا جلوه گر نخواهد شد.