جارستان-جناح راست تاکنون نتواسته است به صورت مستقل راس  دولتی را تصاحب کند.  دردوره اول دولتها رفتارراستها شریک شدن در قدرت بوده و در دوره دوم  ریس جمهور تراشی.انها در همه کابینه ها بوده اند. از کابینه میرحسین تا کابینه روحانی.
دولت احمدی نژاد گرچه از دل جناح راست بیرون آمد و با لابی باهنر که حالا بزرگ راست هاست بسیاری مناصب را تصاحب کرد اما نهایتا وصله ناجور شد.
احمدی نژاد با ظرفیت دولتش دو جناح در راست ها ایجاد کرد. روی هم رفته راست ها گرچه بر تعدادشان و سبد رایشان افزوده نشد ؛اما سه شقه شدند.
شق اول جناح روحانیت و بازار و موتلفه بودند که تحت عنوان جبهه پیروان امام و رهبری فعالیت می کنند. آنها معامله گرند و با دولت روحانی و احمدی نژاد کار می کنند.
شق دوم محصول وزیر میلیاردر احمدی نزاد اقای محصولی است. محصولی خط ارزشی احمدی نزاد را به نام پایداری راه انداخت.
پایداری های تهران سرسودا با احمدی نژاد دارند و پایداری های قم تابه ایت اله مصباح هستند.
شق سوم راست ؛وزیران احمدی نژادند که نمودکارشان همراهی با احمدی نزاد در کاندیداتوری مشایی در سال ۹۲ بود.انها تاحدودی سرگردان هستند و با شخصی جز احمدی نژاد هویتی  مستقل کسب نمی کنند.
استراتژی جناح راست ؛یکپارچه کردن این سه گروه درون خود در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶  است.
کف مطالبه آن ها حفظ یک نفر است و سقف مطالبه آنها هم ریاست جمهوری یک نفر. باقر قالیباف.
کاندیدای نهایی جناح راست کیست؟
شلوغ کاری های شقوق سه گانه جناح راست را نباید جدی گرفت. به فرض کاندیداتوری افراد مشابه کاندیداهای ۹۲ دراین جناح ؛انها نهایتآ  برای قالیباف سنگر خواهند شد.
* علی صارمیان
انتخاب