جارستان-با توجه به افزایش قیمت محصولات مختلف و نهاده‌هایی همچون آب، برق، هزینه‌های کارگری و… قیمت برنج در سال جاری منطقی است.

خانکشی پور کارشناس ارشد برنج کشور گفت:قیمت برنج در آغاز فصل برداشت به۹ هزار تا ۱۰ هزار تومان رسیده است که انگیزه کشاورزان را برای کشت افزایش داده است.

وی اضافه‌کرد:با توجه به افزایش قیمت محصولات مختلف و نهاده‌هایی همچون آب،برق،هزینه‌های کارگری و… قیمت برنج در سال جاری منطقی است.

وی یادآور شد:قیمت برنج در شهرهای بزرگ غیرشمالی نیز به مرور با ورود برنج امسالی به بازار متعادل می‌شود.

علیرضا خانکشی پور تأکید کرد:در زمانی که افزایش قیمت‌ها غیرمنطقی می‌شود،باید دولت دخالت مستقیم داشته باشد، اما قیمت ۹ هزار تا ۱۰ هزار تومانی برنج تازه برداشت شده منطقی است.

خانکشی‌پور قیمت برنج در سال گذشته را هفت‌هزار تا هشت‌هزار تومان عنوان کرد و گفت:افزایش قیمت در سال جاری معقول است، اما در سطح خرده‌فروشی‌ها باید مراقب افزایش بی‌رویه و غیرمنطقی بود.

وی تصریح کرد:باید مراقب قیمت برنج در خرده‌فروشی‌ها بود تا بالا بودن قیمت عاملی برای تغییر ذائقه مردم و میل آنها به مصرف برنج خارجی نشود.

ایسنا