هرچند تیم ملی ایران در بازی با چین نمایش کاملا پرانتقادی داشت اما حداقل از نظر آمار کاملا از حریفش برتر بود.


جارستان – تیم ملی ایران امروز نه موقعیت چندان مهمی روی دروازه حریف ایجاد نکرد و نمایش دلپذیری در زمین ارائه کرد ولی آمار نشان می دهد که این تیم کاملا از حریف خود برتر بوده است.
در مجموع ایران ۱۷ شوت به سمت دروازه چین زد که آمار حریف تنها ۲ شوت بود که این آمار برتری کاملا ایران را نشان می دهد. تیم ملی از مجموع ۱۷ شوت، تنها ۵ دروازه به داخل چارچوب زد و آمار چین تنها یک شوت به سمت دروازه زد.

ایران در طول بازی ۷ کرنر به روی دروازه چین ارسال کرد و آمار حریف ۴ کرتر بود.
تیم ملی چین تنها در مالکیت توپ از ایران برتر بود و آنها در طول ۹۰ دقیقه ۵۵ درصد ملکیت توپ را در اختیار داشتند که شاید این موضوع به بازی دفاعی آنها و حفظ توپ در عقب زمین برگردد.

 

“ورزش‌سه”