جارستان-آزمون ارزیابی طرح پرورش نسل آینده مدیران فرودگاهی به صورت همزمان در ۱۶ فرودگاه کشور از جمله فرودگاه سردار جنگل رشت برگزار شد.

آزمون ارزیابی طرح پرورش نسل آینده مدیران فرودگاهی عصر دیروز، ۱۲ شهریور ماه،به صورت همزمان در ۱۶ فرودگاه کشور از جمله فرودگاه سردار جنگل رشت برگزار شد.

آزمون ارزیابی طرح پرورش نسل آینده مدیران فرودگاهی در فرودگاه رشت با هدف پرورش نسل آینده مدیران فرودگاهی و با شرکت ۱۴نفر از کارکنان این فرودگاه همزمان با ۱۶ فرودگاه کشور برگزار شد.

این آزمون در فرودگاه های تهران(مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور)، اردبیل، اصفهان، اهواز، بندرعباس، بوشهر،بیرجند،تبریز،رشت، زاهدان، ساری، شیراز، کرمان، کرمانشاه، مشهد و یزد با محورهای ارزیابی فردی(شخصی)،میان فردی(ارتباطی)،فکری(ذهنی)،سازمانی(مدیریتی)،ارزشها،تخصصی برگزار شد.

ایسنا