جارستان- حبیب ابراهیمی برای سومین سال متوالی رئیس شورای اسلامی شهر لشت‌نشا باقی ماند.

به گزارش فارس از لشت‌نشا، جلسه انتخابات هیأت رئیسه با حضور اعضای شورای اسلامی این شهر برگزار شد.

در جلسه مذکور اعضای هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر لشت‌نشا انتخاب و حبیب ابراهیمی برای سومین سال متوالی با اکثریت آرا به عنوان رئیس شورای اسلامی این شهر باقی ماند.

علیرضا احمدی‌زاده به عنوان نایب رئیس، علیرضا دقت‌کار خزانه‌دار و سخنگو و علی صفاری نیز منشی شورای اسلامی شهر لشت‌نشا انتخاب شدند.

حبیب ابراهیمی معاون اداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی آستانه‌اشرفیه است و توانست مدتی پیش هجمه های رسانه های اجاره ای را در دفاع از شهردار معزول این شهر به بهترین شکل پاسخ دهد.