جارستان-«آیا می دانید که ۵۰ درصد متکدیان، نیازمند واقعی نیستند؟!»

این بنر را شهرداری تهران در برخی مناطق نصب کرده است تا به مردم هشدار دهد تحت تأثیر و فریب شیادان قرار نگیرند.

جدای این که می توان پرسید چرا به جای کلمه ساده و همه کس فهم و پارسی « گدا» اصرار دارند از واژه «متکدی» استفاده کنند می توان بر این نکات هم درنگ کرد:

– این که نصف گداها واقعا نیازمند نیستند به این معنی هم می تواند باشد که نصف آنان واقعا نیازمندند! در این صورت به نفع گداها نیست؟!

– خوب است شهرداری تهران مشخص کند از کجا باید بدانیم گدا واقعی است یا نه؟

– اگر شهرداری گداهای نیازمند را می شناسد چرا آنها را سامان نمی دهد و اگر نمی شناسد این «نصف» از کجا آمده است؟!

عصر ایران