جارستان/وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه دولت در حذف اقشار پردرآمد در هدفمندی یارانه ها ضربتی عمل نخواهد کرد، گفت: این وزارتخانه به دنبال آن است با شناسایی دقیق، به تدریج افراد را از لیست یارانه بگیران حذف کنیم.

علی ربیعی درباره آخرین وضعیت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و حذف اقشار پردرآمد، افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اندازه اطلاعات به دست آمده از اقشار پردرآمد، با دقت به دنبال اجرای قانون است.

وی ادامه داد: این وزارتخانه با دقت عمل می کند و این نکته را در نظر دارد تا حرکت صورت گرفته یک اقدام منطقی بر اساس شناسایی مطلق باشد تا بر اساس آن پیش رفته و گام بردارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در حذف اقشار پردرآمد حرکت این وزارتخانه با سرعت انجام نمی شود، تاکید کرد: ما موظف به اجرای قانون هستیم اما در نظر داریم در حذف اقشار پردرآمد با احتیاط و برنامه ریزی عمل کنیم لذا به دنبال آن هستیم با شناسایی دقیق، به تدریج افراد را از لیست یارانه بگیران حذف کنیم.