رضا رسولی گزینه اصلی شهرداری رضوانشهر

جارستان:منابع آگاه از شورای شهر رضوانشهر ،خبر از احتمال انتخاب رضا رسولی در سمت شهرداری این شهر میدهند.
پس از بزوز چالشهایی برای گزینه قبلی و بومی این شورا که اتفاقا از اعضای شورای شهر رضوانشهر نیز محسوب میشد حالا اخبار حکایت از شهرداری قریب الوقوع رسولی عضو ادوار چهارم و پنجم شورای رشت در این سمت دارد.
باید دید نهایتا آیا رسولی میتواند شورانشینان رضوانشهری را برای شهرداری خود مجاب نماید یا خیر؟
گفتنی است عضویت در شورای اسلامی شهر رشت و ریاست هیئت کوهنوردی استان گیلان از جمله مسولیت های وی محسوب می شود.