همراهی مردم؛ کلید موفقیت غربالگری و کنترل کرونا

همراهی مردم؛ کلید موفقیت غربالگری و کنترل کرونا

جارستان به نقل از ایرنا؛ ویروس کرونا بیش از ۹ماه است که بی درنگ می تازد و جهانی رادرنوردیده و دراین مدت رعایت فاصله ها، توجه و اجرای دستورالعمل ها مبنی بر زدن ماسک و نیز اعمال محدودیت ها تنها راهی است که برای مهار این ویروس غریب از سوی سازمان بهداشت جهانی و متخصصان

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو