♦یک نکته گفته نشده دربارۀ همسر تازه درگذشتۀ شهید مطهری؛

♦یک نکته گفته نشده دربارۀ همسر تازه درگذشتۀ شهید مطهری؛

مهرداد خدیر – سید محمد علی ابطحی عضو مجمع روحانیون مبارز و رییس دفتر و معاون رییس جمهوری دوران اصلاحات در پایان یادداشتی که در تکریم همسر تازه درگذشتۀ استاد شهید مرتضی مطهری نوشته به نکته‌ای اشاره و خود نیز اذعان کرده عجیب است. آن نکته هم این است که برادر خانم اعظم (عالیه )

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو