فرایند استیضاح در آمریکا چگونه است؟

فرایند استیضاح در آمریکا چگونه است؟

استیضاح رئیس جمهوری در آمریکا روندی با جدول زمانی مشخص و آئین دادرسی جامعی نیست چرا که تا کنون به عنوان یک مساله سیاسی مطرح بوده و به همین دلیل هیچ رئیس جمهوری با استیضاح برکنار نشده است. جارستان_ برای چهارمین بار در تاریخ آمریکا، مجلس نمایندگان در این دوره تحقیقات استیضاح را برای رئیس

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو