فراخوان ثبت نام جشنواره دانشجوی نمونه دانشگاه های علوم پزشکی کشور

فراخوان ثبت نام جشنواره دانشجوی نمونه دانشگاه های علوم پزشکی کشور

ثبت نام در بیست و هشتمین جشنواره دانشجوی نمونه از بیستم مهر ماه سال جاری به طور همزمان در دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور آغاز شد. جارستان_ ثبت نام در بیست و هشتمین دوره جشنواره  انتخاب دانشجوی نمونه از بیستم مهر ماه سال جاری به طور همزمان در دانشگاه های علوم پزشکی سراسر  کشور

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو