“فاضلاب خاکستری” چیست و چه مصارفی دارد؟

“فاضلاب خاکستری” چیست و چه مصارفی دارد؟

جارستان-تسنیم:از حجم آب تصفیه‌شده‌ای که در اختیار مردم قرار می‌گیرد، فقط بخش کوچکی صرف آشامیدن می‌شود و مابقی آن به فاضلاب تبدیل می‌شود که به آن فاضلاب خاکستری می‌گویند که قابل بازیافت و استفاده مجدد است که می‌شود این نوع فاضلاب را از آلودگی‌ها تصفیه کرد. به گزارش خبرنگار اجتماعی با توجه به اینکه در

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو