یاداشت نوروزی مهندس درویش امیری استاندار زنجان

یاداشت نوروزی مهندس درویش امیری استاندار زنجان

ما به قدرت لایزال قادر توانا باور عمیق، اعتقاد قلبی و راسخ داریم و به لطف و عنایاتش امیدواریم. بهار امسال همراه شد با بهار رجب؛ ماه رحمت و مغفرت. در این ماه درهای لطف الهی زیبا واسانتر گشوده می شود. بیاییم از این فرصت بهره جسته، کدورتهای کهنه و گذشته و کینه های بی دلیل را کنار گذاشته و همبستگی و محبت و برادری پیشه کنیم.

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو