سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه در کانون برنامه‌های اقتصادی دولت

سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه در کانون برنامه‌های اقتصادی دولت

جارستان: تداوم رشد اقتصادی کنونی نیازمند جذب سرمایه و ترغیب سرمایه‌گذاران به سمت تولید است. به همین خاطر عدم پایداری و نوسانات شدید اقتصادی به عنوان بزرگترین مانع سرمایه‌گذاری از چشم دولتمردان پنهان نمانده و در کانون برنامه‌های اقتصادی دولت سیزدهم قرار گرفته است. به گزارش روز یکشنبه ایرنا، رشد اقتصادی کشور در طول سال

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو