سردرگمی اردوغان در سوریه و ارسال پیام برای ایران!/ تهدیدات گاه و بیگاه ترامپ عرصه را بر آنکارا تنگ کرد

سردرگمی اردوغان در سوریه و ارسال پیام برای ایران!/ تهدیدات گاه و بیگاه ترامپ عرصه را بر آنکارا تنگ کرد

رئیس جمهور ترکیه در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره مواضعی که در ایران علیه عملیات نظامی آنکارا در شمال سوریه یا ایجاد منطقه امن گرفته شده، ابراز ناخرسندی کرد و گفت: البته این چنین مواضعی از جانب رئیس جمهور ایران گرفته نشده است و ایران و ترکیه و روسیه باید متحد باشند. جارستان_ تهاجم

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو