جزئیات ابتکار تهران برای صلح افغانستان

جزئیات ابتکار تهران برای صلح افغانستان

جارستان:دستیار وزیر و مدیرکل آسیای جنوبی وزارت خارجه در یادداشتی به جزئیات نشست اخیر تهران برای گفت وگوهای صلح افغانستان پرداخت. به گزارش ایرنا، روزنامه ایران در شماره دوشنبه خود با درج اینکه روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۱۶ و ۱۷ تیرماه تهران شاهد ابتکار سیاسی خاصی بود، به نقل از سید رسول موسوی دستیار وزیر و مدیرکل آسیای جنوبی

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو