🔺چرا “میانه” هدف اصلی می‌شود؟

🔺چرا “میانه” هدف اصلی می‌شود؟

🔺احمد زیدآبادی در کانال شخصی خود “نگاه متفاوت” نوشت: 🔹دو سرِ افراطی طیف براندازان و حامیان وضع موجود، بیش از آنکه یکدیگر را نفی کنند، به حمله علیه نیروهای خارج از چارچوب خودشان که آنها را “نیروی وسط” می‌نامند، روی آورده‌اند.   🔹در فضای دو قطبی، نیروهای هر دو قطب مایلند تا هیچ نیروی میانجی

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو