♦سخنگوی دولت اصلاحات: بعد از سه ماه از شروع مسمومیت دانش آموزان اقای رییسی دستور داده اند فوری به مساله رسیدگی شود!!!!

♦سخنگوی دولت اصلاحات: بعد از سه ماه از شروع مسمومیت دانش آموزان اقای رییسی دستور داده اند فوری به مساله رسیدگی شود!!!!

♦عبدالله رمضان زاده،  سخنگوی دولت اصلاحات در صفحه شخصی خود با کنایه به ابراهیم رئیسی نوشت: بعد از سه ماه از شروع مسمومیت دانش آموزان آقای رییسی دستور داده اند فوری به مسأله رسیدگی شود!!!!

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو