معاون شهرسازی و معماری شهرداری رشت در گزارش عملکرد صد روزه مطرح کرد : پیگیری جهت رفع مشکل صدور پروانه ساختمانی برای اراضی نسقی – اجرای طرح تهیه شناسنامه فنی ساختمان

معاون شهرسازی و معماری شهرداری رشت در گزارش عملکرد صد روزه مطرح کرد : پیگیری جهت رفع مشکل صدور پروانه ساختمانی برای اراضی نسقی – اجرای طرح تهیه شناسنامه فنی ساختمان

جارستان : رضا ویسی معاون شهرسازی و معماری شهرداری رشت گزارش عملکرد صد روزه خود را تشریح کرد.   معاون شهرسازی و معماری شهرداری رشت اظهار داشت: در بازه زمانی صد روز گذشته، در حوزه مدیریت هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازها به دستور سید امیر حسین علوی شهردار رشت اقدامات و پیگیریهایی جهت

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو