رضا رسولی گزینه اصلی شهرداری رضوانشهر

رضا رسولی گزینه اصلی شهرداری رضوانشهر

رضا رسولی گزینه اصلی شهرداری رضوانشهر جارستان:منابع آگاه از شورای شهر رضوانشهر ،خبر از احتمال انتخاب رضا رسولی در سمت شهرداری این شهر میدهند. پس از بزوز چالشهایی برای گزینه قبلی و بومی این شورا که اتفاقا از اعضای شورای شهر رضوانشهر نیز محسوب میشد حالا اخبار حکایت از شهرداری قریب الوقوع رسولی عضو ادوار

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو