عدم حضور سعید مرتضوی در جلسه دادگاه تجدیدنظر پرونده روح الامینی

عدم حضور سعید مرتضوی در جلسه دادگاه تجدیدنظر پرونده روح الامینی

اولیای دم روح الامینی گفت: طبق دعوت در وقت مقرر همراه وکلا حاضر بودیم و به علت اینکه تجدیدنظر خوانده – آقای سعید مرتضوی – حضور نداشتند و به جهت بیماری گواهی پزشکی ارائه داده بودند، دادگاه برای نزدیک‌ترین فرصت در ماه آینده تجدید شد.

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو