غلبه بر کرونا در گیلان با تشدید محدودیت ها یا خودمراقبتی؟

غلبه بر کرونا در گیلان با تشدید محدودیت ها یا خودمراقبتی؟

جارستان:بیماری کرونا این روزها در خیز پنجم با شدت همه‌گیری خصوصاً به صورت خانوادگی نگرانی هایی را در استان گیلان ایجاد کرده است، اما نگران کننده تر از آن کاهش چشمگیر رعایت دستوالعمل های بهداشتی است که به بهانه عدم محدودیت بیشتر در حال فروکش است. به گزارش خبرنگار ایرنا، کم رنگ شدن پروتکل های

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو