خیابان خوابی زباله‌های شهر باران

خیابان خوابی زباله‌های شهر باران

جارستان:سرگردانی و خیابان خوابی پسماند خانگی در نبود سطل های زباله که از پیش پا افتاده ترین نیازهای نظافت شهری محسوب می شود، این روزها چهره شهر باران را با رنگ زشت زباله ها آزرده خاطر کرده است. به گزارش ایرنا، مشکلات زیست محیطی در رشت شهر باران های نقره ای آنقدر متنوع است که گویا تمامی

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو