عبور شالیزارهای گیلان از تشنگی

عبور شالیزارهای گیلان از تشنگی

جارستان:بارش های چند روز اخیر در استان باران خیز گیلان ، عطش آبی شالیزارهای تشنه گیلان را تا حدودی فرو نشاند و آنها را از خطر پوکی دانه و کم محصولی رهانید. به گزارش ایرنا، خشکسالی امسال دوباره بر کشور چیره گشت و چهره خشن خود را به ساکنان  ایران زمین  نمایان ساخت؛ معضلی که

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو