ایستگاه راه آهن رشت برای معلولان مناسب سازی شده است

ایستگاه راه آهن رشت برای معلولان مناسب سازی شده است

جارستان به نقل از ایرنا؛ مدیرکل راه آهن شمال ۲ گفت: روند مناسب سازی ایستگاه راه آهن رشت در راستای ارتقاء خدمات، رفاه حال معلولان و بهره مندی این قشر از صنعت حمل و نقل ریلی از ابتدای تأسیس آغاز شده و در حال حاضر از وضعیت مناسبی برخوردار است. غلامحسین ولدی پنجشنبه شب، با

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو