روز بدون حادثه آرزویی محال یا ممکن

روز بدون حادثه آرزویی محال یا ممکن

جارستان به نقل از ایرنا؛ تصور کنید روزی را سپری کنید که برای هیچ یک از مردمان کره خاکی حادثه بدی رخ ندهد؛تصور گذران یک روز بدون حادثه (اتفاق هایی که هریک معلول علتیست)برای تمامی ساکنان کره خاکی محال به نظر می رسد اما شاید، اگر این موضوع را به تصادفات ترافیکی محدود کنیم ،

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو