2019/Jun/19 | ۱۳۹۸/۰۳/۳۰

گزارش تصویری از پنجاه و یکمین جلسه شورای شهر رشت

در پنجاه و یکمین جلسه شورای شهر رشت، کمیسیون های فرهنگی و اجتماعی شورا عملکرد یکساله خود را گزارش دادند.