جارستان-مطالعه جدید محققان نشان داده است که قدرت ژنتیک حتی در عادات خواب ما هم نقش دارد.

محققان موسسه مغز اُدونل تکزاس دو ژن را در موش ها شناسایی کرده اند که یکی از آنها میزان عمیق بودن خواب را کنترل می کند و دیگری بر خواب دیدن یا ندیدن ما نقش دارد. این کشف می تواند منجر به ایجاد درمان های جدید در مورد اختلالات خواب شود.

این ژن ها مخصوصا بر خواب غیر REM (حرکت سریع چشم) که شامل خواب عمیق و میزان خواب REM است کنترل دارند.

این یافته ها نه تنها به محققان در فهم بهتر ارتباط بین ژنتیک و الگوی خواب کمک می کند، بلکه می تواند منجر به شیوه جدید تحقیق در شناسایی بهتر اهداف احتمالی درمان اختلالات خواب نیز شود.

دکتر جوزف تاکاهاشی، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «ما معتقدیم این دو ژن از اولین ژن های تنظیم کننده خواب هستند.»

در این مطالعه، محققان رفتار خواب دو موش تغییریافته از لحاظ ژنتیکی را مورد مطالعه قرار دادند: موش خواب آلود که در ژن Sik۳ آن جهش اتفاق افتاده بود و موجب شده بود که ۵۰ درصد بیش از یک موش عادی خواب غیرREM داشته باشد؛ و موشی که خواب نمی دید و آن هم ناشی از ایجاد جهش در ژن Nalcn او بود که موجب می شد کمتر از یک موش عادی خواب REM داشته باشد.

زمانیکه این دو جهش در سایر موش ها انجام شد، محققان مشاهده کردند الگوی خواب مشابه اتفاق افتاد و به این نتیجه رسیدند که این دو ژن بر خواب تاثیر دارند.

 خبرنگار مهر،