جارستان: در بازدید بازرسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان و دامپزشکی لاهیجان از اماکن صنفی، ۸۰ کیلوگرم گوشت فاسد از چرخه مصرف خارج و معدوم شد.