جارستان: بر پایه کلام معصوم دو نعمت دیده نمی شوند و آن دو نعمت سلامتی و امنیت است. مگر این دو به خطر افتند تا قدر آنان دانسته شود.

جامعه به مثابه یک پیکر زمانی سلامت دارد که در امنیت کامل و همه جانبه باشد و این میسر نیست مگر در پرتو ساز و کاری سامانه یافته،نهال تازه نشان انقلاب اسلامی هنوز پایه هایش قوام نداشت که دشمنان خارجی و داخلی کمر به نابودیش بستند.

توطئه های ضد انقلاب داخلی و خارجی هر روز به شکلی تازه نمود می یافت از ناآرامی های کردستان،ترکمن صحرا و خوزستان گرفته تا حمله عراق،کودتای نوژه،حمله نظامی شیطان بزرگ به طبس و هزاران حوادث ریز و درشت صدر انقلاب همگی حکایت از یک واقعیت عیان داشت و آن ضدیت استکبار و عواملش با انقلاب نوپای ایران بود.

تاسیس وزارت اطلاعات در سال ۱۳۶۴ بر اساس ضرورت مقابله و پیش دستی بر دشمنان شکل گرفت. واقعیت های ملموس می طلبید نیروئیسازمان یافته در برابر تحرکات جاسوسی دشمن بر مبنای پنهان پژوهی تشکیل شود. نیروهای جان بر کف این نهاد تازه رسته بر پایه ماهیت پنهان پژوهی باید از دید عمومی دور بودند و گمنام به کارشان می پرداختند.

بسیاری از کشورها دنیا سازمانی برای مقابله با دسیسه های دیگر کشورها دارند اما پرسنل وزارت اطلاعات چند تفاوت ماهوی با دیگر سازمان های مشابه خود دارد. این نهاد بر پایه آموزه های دینی بنا گذاشته شده است و بدین جهت در راس صدارت آن همیشه وزیری مجتهد مورد وثوق نظام و رهبری قرار دارد.

خداترسی، فروتنی، راستگوئی، امانت داری و حق گوئی از صفات بارز سربازان گمنام امام زمان(عج) است.

آموزه های دینی سربازان گمنام امام زمان(عج) به آنان کمک می کند که صرف گمان،توهم و احتمال حیثیت و آبروی کسی را از بین نبرند بلکه تا قطعیت ماجرا دست نگه دارند. امروز امنیت،اقتدار و اشرافیت اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) بر خودی و غیر خودی پوشیده نیست. به مدد این توانائی مرزهای ایران در کیلومترها خارج از جغرافیا حقیقی اش تعریف می شود.

گرچه کارهای اطلاعاتی،تجسس،کسب اخبار سری،کشف مجهولات و دشمن یابی نیاز به ابزار و شیوه های نوین و تبادل دانش دارد اما سربازان گمنام امام زمان (عج) بدون به کارگیری ابزار تجسسی و بی هیچ مبادله اطلاعاتی با دیگر سازمان های ضد جاسوسی توانسته است امنیت و اقتدار خود را به منصه ظهور بگذارد.

خاورمیانه همیشه روزگار از ناامن ترین مناطق دنیا به واسطه وجود انرژی های فسیلی بوده است اما ایران به برکت حضور به موقع و اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) بر دشمنان داخلی و خارجی توانسته به جزیره ثبات منطقه تبدیل شود.

در بعد امنیت داخلی سرباز گمنام امام زمان (عج)در تمامی اوقات یک گام از مخالفان نظام جلوتر بوده اند و تمامی تحرکات آنان را رصد می کنند و مترصد ند که در بزنگاهی مناسب جلو این دسائس را به نحو مطلوب بگیرند. سربازان گمنام امام زمان(عج) بر تمامی فعالیت های اقتصادی،اجتماعی و نظام اداری کشور نیز ناظری شایسته است و در صورت عدول از ضوابط و قوانین جاریه مملکت به مثابه شمشیری برآن وارد می شود و اجازه نمی دهد که فرصت طلبان در لوای نظام بروکراسی و اداری کشور به اعمال خلاف قانون مبادرت کنند.

واگشائی بسیاری از پرونده های مفاسد اقتصادی با اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج)مکشوف و روشن شده است.

گذشت سه دهه از تاسیس این شجره طیبه نشان داده است که سربازان گمنام امام زمان(عج) جان بر کف و بدون لحظه غفلت و اغماض هوشیارانه به صیانت از آرمان های انقلاب پرداخته اند و تا واسپاری آن به ولیعصر (عج) آنی از پای نخواهند نشست.